Yazar Rehberi

Tarsus Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi yazım kuralları, ekli şablonda belirtilen şartları taşıyacak şekilde hazırlanarak dergiye iletilir. Söz konusu şartlara uymadığı görülen makaleler yazarlarına iade edilir. 
 
MAKALE DEĞERLENDİRME SÜRECİ 

Ön Değerlendirme
Dergiye gönderilen bütün çalışmalar önce Editör ve Yayın Kurulu tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur. Derginin konusu kapsamına girmeyen, bilimsel bir çalışma formatına içerik ve şekil şartları bakımından uymayan ya da ve benzerlik oranı %20’nin üzerinde olan gönderiler, hakemlik süreci başlatılmadan geri çevrilir veya yazarlardan bazı değişiklikler talep edilebilir. 

Hakem Değerlendirmesi
Tarsus Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi kör hakemlik sistemini kullanmaktadır. Ön değerlendirme aşamasını geçen yazılar, Editör ve/veya Yayın Kurulu tarafından uzmanlık alanları dikkate alınarak belirlenen en az iki hakeme gönderilmektedir. 

Hakemlerin görevi; dergiye gönderilen çalışmaları yöntem, içerik ve özgünlük açısından inceleyerek, yayına uygun olup olmadığına karar vermek ve bunu bir değerlendirme raporuyla dergi editörlüğüne iletmektir. Hakem üyeliği, editörlükçe kendilerine gönderilen çalışmalara ilişkin değerlendirme davetinin kabulü ile başlar. Davetin geçerlilik süresi on gündür. Bu süre içinde kabul edilmeyen davetler kabul edilmemiş sayılır. Atanan hakemler tarafından değerlendirme davetinin kabul edilmemesi veya değerlendirmenin yapılmaması durumunda editör tarafından yeni hakemler atanır. 

Hakemler, bu görevi kabul etmekle; değerlendireceği çalışmayı kendisinin veya yakınlarının çıkarına kullanmayacağını, çalışmayla ilgili hiçbir bilgi ve belgeyi üçüncü kişilerle paylaşmayacağını taahhüt etmiş sayılır. 

Hakemlere değerlendirme süreci için azami otuz gün süre verilir. Değerlendirme sonuçları “Hakem Değerlendirme Raporu” aracılığıyla “Yayımlanabilir”, “Düzeltilerek yayımlanabilir”, “Düzeltmeler yapıldıktan sonra yeniden hakem tarafından incelenmelidir” veya “Yayımlanamaz” şeklinde belirlenir. Yazarlar tarafından düzeltme talepleri en geç on beş günde tamamlanır. Hakemler, yazarlarca yapılan düzeltmeleri inceledikten sonra çalışmayı kabul edebilir, tekrar düzeltme talep edebilir veya reddedebilir. Hakemlerin nihai görüşlerinin çelişmesi halinde, yukarıdaki süreler gözetilerek üçüncü bir hakem değerlendirmesine gidilir. 

Hakemlerden yayımlanabilir şeklinde rapor alan makaleler Yayın Kurulu tarafından tekrar değerlendirilir ve geliş tarihine göre sırayla yayımlanır. 

Hedef Kitle
Derginin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturmaktadır. 

Açık Erişim Politikası
Tarsus Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’nin tüm içeriği okura ya da okurun dâhil olduğu kuruma ücretsiz olarak sunulur. Okurlar, ticari amaç haricinde, yayıncı ya da yazardan izin almadan dergi eserin tam metnini okuyabilir, indirebilir, kopyalayabilir, arayabilir ve link sağlayabilir. 

Erken Görünüm Özelliği
Dergimize gönderilen tüm eserler değerlendirme sürecini başarı ile tamamlayarak yayıma hak kazandıklarında, yazarların talebi üzerine, eserin yayımlanacağı sayı çıkarılmadan önce derginin web sitesinde yer alan Erken Görünüm sayfasında esere verilen DOI numarası ile yayın formatına uygun olarak yayımlanabilir. Böylece söz konusu eser ve yazarı, derginin ilgili sayısının yayımlanmasını beklemeden, tanımlanmış DOI numarası üzerinden atıf almaya başlayabilir. 

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm eserler, hakem değerlendirmesine sunulmadan önce iThenticate programı ile benzerlik raporundan geçirilmektedir. Benzerlik oranı %20'nin üzerinde olan eserler reddedilmektedir. 

Yayın Etiği
• Dergi tarafından belirtilen kurallar dâhilinde dergimize gönderilen çalışmaların her türlü sorumluluğu yazar/yazarlarına aittir. Yazılardaki düşünce ve öneriler tümüyle yazarların sorumluluğundadır. Yazılardaki görüşler dergiye mal edilemez.
• Yayımlanmak üzere gönderilen eserlerin daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Böyle bir durumun (Duplication) tespiti halinde derginin web sitesinde, eserin dergi sisteminden çıkartıldığı duyurulur.
• Yayın Kurulu tarafından yayımlanması uygun bulunan eserlerin tüm yayın hakları, elektronik ortamda tam metin olarak yayımlamak da dâhil olmak üzere İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’ne aittir.
• Dergimiz, hiçbir aşamada herhangi bir yayın ücreti talep etmemektedir. Ayrıca yazarlara telif ücreti ödenmemektedir.
• Kabul edilen eserlere DOI numarası verilir. 

Etik Kurul İzni
Dergimize çalışmanızı yüklerken, makale dosyanızla birlikte Etik Kurul İzin belgesini de yüklemeniz gerekmektedir. Eğer çalışmanız etik kurul izni gerektiren çalışma grubunda yer almıyor ise bu durumu belirten beyan formunu imzalamanız ve durumu makale metninde belirtmeniz gerekmektedir. 

Aday makalelerinizi lütfen aşağıdaki maddelere göre düzenleyerek gönderiniz.
1. Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar için “Etik Kurul İzni” gerekmektedir.
2. Makalelerde etik kurul izini ve/veya yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği belirtilmiş olmalıdır. Eğer bu izinlerin alınması gerekli ise, iznin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı açıkça sunulmalıdır.
3. İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dâhil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanıldığı araştırmaları için “Etik Kurul İzni” gerekmektedir.
4. Çalışma insan veya hayvan deneklerin kullanımını gerektiriyor ise çalışmanın uluslararası deklarasyon, kılavuz vb. uygun gerçekleştirildiği beyan edilmelidir.
5. İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar için “Etik Kurul İzni” gerekmektedir.
6. Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar için “Etik Kurul İzni” gerekmektedir.
7. Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınmalı ve bu durum makalede belirtilmelidir.
8. Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış Onam Formu’nun” alındığı belirtilmelidir.
9. Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğu belirtilmelidir.